Yoshinobu Yamamoto

Yoshinobu Yamamoto presenta terribles noticias con Dodgers

Yoshinobu Yamamoto presenta terribles noticias con Dodgers

Yoshinobu Yamamoto, serpentinero japonés de los Dodgers de Los Ángeles, presentó terribles noticias en la temporada 2024 de MLB.

Read More
Yoshinobu Yamamoto domina a Yankees con Dodgers

Dodgers: Yoshinobu Yamamoto domina a placer a Yankees (VIDEO)

Yoshinobu Yamamoto, serpentinero japonés de los Dodgers de Los Ángeles, logró dominar a placer a la poderosa ofensiva de Yankees.

Read More